chiết xuất bitum bằng cách sử dụng trichloroethylene