khai thác tốt đẹp nhưng bức ảnh trong tiếng hin-ddi