thiết bị khai thác và thụ hưởng kudremukh để xử lý