thương gia phân cách hạng trung hạng nặng từ trung quốc