điện thoại thông số kỹ thuật quân sự về bản chất có an toàn không